Alla elever rätt att lyckas!

Admentum Elevhälsa

Admentums fristående produkt Elevhälsa revolutionerar arbetet inom elevhälsan. Med Admentum Elevhälsa samarbetar elevhälsopersonal, lärare och vårdnadshavare på ett enkelt och säkert sätt kring arbetet med särskilt stöd och mot kränkande behandling.

Elevhälsoarbetet

All elevhälsodokumentation samlat på ett ställe i ett säkert digitalt system med smarta lösningar. Nu är det slut på inlåsta pärmar! Admentums Elevhälsomodul revolutionerar elevhälsoteamets arbetssätt genom att lyfta in det i en helt digital och molnbaserad miljö. Resultatet blir ett effektivare och säkrare EHT.
Det är enkelt att komma igång med arbetet då Admentums Elevhälsa har ett intuitiv och enkelt gränssnitt.

Arbeta säkert med digitala dokument. Gör dokumenten tillgängliga för de som behöver ha tillgång till dem. Allt i en GDPR-säkrad miljö. Säkerställ att ni arbetar utifrån Skollagen, systemets smarta lösningar hjälper rektor att följa skollag och Skolverkets allmänna råd. Enkelt, säkert, smart helt enkelt.

I vårt unika system för dokumentation inom elevhälsa har både lärare och vårdnadshavare tillgång till nödvändig information. Detta för att få slut på mailande av digitala och fysiska dokument som skickas till hemmet för påskrift. I Admentum sker alla påskrifter och beslut med hjälp av e-signering. Utifrån GDPR får du full kontroll på tillgången till de olika dokumenten.

För att efterleva Skollagens 3 kap. 25 §:s intention ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” går det även att arbeta systematiskt med främjande och förebyggande insatser direkt i systemet.

I Admentum Elevhälsa hanteras anmälan, pedagogisk kartläggning/utredning, åtgärdsprogram, utvärdering, kunskapsprognoser, främjande och förebyggande projekt, plan mot kränkande behandling, extra anpassningar, anteckningar för respektive elevhälsokompetens, kommunikation och arbete mot kränkande behandling från anmälan till handlingsplan.

Funktioner

Särskilt stöd

Dokumentera allt kring arbetet med särskilt stöd. Anmälan – utredning/kartläggning – åtgärdsprogram – utvärdering. Rektor får stöd i sitt beslutsfattande i alla steg och alla beslut signeras med e-legitimation direkt i systemet. Få full kontroll över alla ärenden med hjälp av en överskådlig timeline.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dokumentera planen direkt i systemet. Gör dokumentet levande på riktigt med hjälp av funktionerna för det främjande och förebyggande arbetet. Direkta utvärderingar underlättar skapande av framtida planer.

Arbete med kränkande behandling

Dokumentera allt kring arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Anmälan – utredning – handlingsplan – utvärdering. Rektor får stöd i sitt beslutsfattande i alla steg och alla beslut signeras med e-legitimation direkt i systemet. Få full kontroll över alla ärenden med hjälp av en överskådlig timeline.

Egna anteckningar och digitala protokoll

Alla kompetenser inom elevhälsan har ett utrymme att skriva egna anteckningar. Antingen kopplat direkt till en elev eller som anteckningar för det egna minnet. Anteckningarna kan även användas för att föra elevhälsoteamets protokoll på ett säkert och tillgängligt sätt.

Extra anpassningar

Har man Admentum Elevhälsa i kombination med Admentum Skola visas de extra anpassningarna i IUP:en. Om man använder Elevhälsan som en fristående modul så kan man fylla i och följa upp de extra anpassningarna direkt i systemet.

Arkiv

Här samlas alla avslutade ärenden så länge skolan har behov av informationen. Om skolan är i behov av att skicka informationen vidare till exempelvis Skolinspektionen är det lätt att med ett knapptryck ta ut all dokumentation i ett ärende.

Kunskapsprognoser

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt att undvika det. Prognosfunktionen möjliggör tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led till målet ”alla elever har rätt att lyckas”.

Främjande och förebyggande arbete

Dokumentera och följ upp det främjande arbetet på grupp- och skolnivå. Med hjälp av systemets unika uppföljning minimeras risken att insatserna inte utvärderas och mäts.

Vad säger våra kunder?

FacebookTwitter